Warunki świadczenia usług

Umowa użytkowania określa ramy, w których Użytkownik może korzystać z Witryny Sworny.com. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Korzystanie z Witryny po dacie wejścia w życie Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, zaakceptował i wyraził zgodę na warunki zawarte w niniejszej Umowie i jest nimi objęty – osobiście lub w imieniu jakiegokolwiek innego podmiotu, na rzecz którego korzysta z Witryny lub którego reprezentuje, bądź jest w takim celu autoryzowany.

W zakresie dopuszczanym przez odnośnie regulacje prawne zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy, które to zmiany będą miały określony wpływ na Umowę, bez uprzedniego zawiadomienia, a wszelkie zmiany w niniejszej Umowie wejdą w życie z chwilą opublikowania ich na Witrynie, chyba że określona zostanie inna data.

Prosimy kliknąć, jeżeli dane do fakturowania różnią się od danych do dostawy.

Informacje ogólne

Witryna jest miejscem, w którym Goście i zarejestrowani Członkowie mogą korzystać z naszej przestrzeni biznesowej i naszej platformy online do wykonywania tłumaczeń. Wśród wielu funkcji, Klienci poszukujący wykonawców tłumaczeń i Tłumacze wyszukują i wybierają się nawzajem, negocjują warunki zleceń i współpracują między sobą na podstawie umowy na wykonanie pracy.

Umowa na wykonanie pracy

Zarówno Klient, jak i Tłumacz (1) tworzą i utrzymują rejestry dokumentujące satysfakcję z wypełnienia wzajemnych zobowiązań w ramach niniejszej Umowy i każdej Umowy na wykonanie pracy, w tym, bez ograniczeń, ich wzajemnych zobowiązań do uiszczenia płatności i zgodności z prawem podatkowym i pracy, oraz (2) przedstawiają kopie takich rejestrów na życzenie Sworny.com.

Sworny.com nie jest stroną zleceń

Sworny.com nie jest stroną ustaleń między Klientem i Tłumaczem, w tym odnośnie do publikowanych informacji, propozycji, składania zamówień na podstawie wybranych kryteriów wyszukiwania, wykonania usługi tłumaczeniowej i płatności za zlecenie.

Sworny.com nie kontaktuje ze sobą Tłumaczy i Klientów ani nie świadczy pomocy Tłumaczom w zdobywaniu zleceń. Sworny.com wyłącznie udostępnia usługi świadczone za pośrednictwem Witryny, aby umożliwić Tłumaczom identyfikację i określić, czy dani Klienci są dla nich odpowiedni oraz umożliwić Klientom identyfikację i określić, czy dani Tłumacze są dla nich odpowiedni. Sworny.com nie zarządza procesami, nie kontroluje ich, nie ponosi odpowiedzialności za nie ani nie gwarantuje jakości, bezpieczeństwa bądź legalności usług tłumaczeniowych, prawdziwości bądź dokładności listy zleceń, kwalifikacji, doświadczenia ani tożsamości członków, zdolności tłumaczy do wykonania usług tłumaczeniowych, zdolności klientów do dokonania płatności za usługi tłumaczeniowe, ani tego, że Klient lub Tłumacz w ostatecznym rozrachunku dopełnią transakcję.

Sworny.com nie ma obowiązku i może nie prowadzić weryfikacji dowolnych informacji przekazywanych nam przez Tłumaczy lub Klientów; Sworny.com nie sprawdza także Tłumaczy ani Klientów.

Rejestry zgodności

Zarówno Klient, jak i Tłumacz (1) tworzą i utrzymują rejestry dokumentujące satysfakcję z wypełnienia wzajemnych zobowiązań w ramach niniejszej Umowy i każdej Umowy na wykonanie pracy, w tym, bez ograniczeń, ich wzajemnych zobowiązań do uiszczenia płatności i zgodności z prawem podatkowym i pracy, oraz (2) przedstawiają kopie takich rejestrów na życzenie Sworny.com.

Opłata za usługę

Kiedy Klient dokonuje płatności na rzecz Tłumacza lub fundusze powiązane ze zleceniem zostaną w jakikolwiek inny sposób przekazane Tłumaczowi, Sworny.com odlicza opłatę za usługę, która jest zyskiem Sworny.com, a którą Tłumacz zgadza się przekazać Sworny.com za utworzenie, hostowanie, utrzymywanie i dostarczanie usług za pośrednictwem Witryny.

Zobowiązanie do korzystania z systemu płatności

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z metod płatności oferowanych przez Witrynę. Ilustrując powyższe, ale nie ograniczając się do poniższego, Użytkownik nie może:

Składać propozycji ani zwracać się do stron zidentyfikowanych za pośrednictwem Witryny w celu nawiązania kontaktu, zatrudnienia, zarządzania lub przekazywania płatności poza Witryną.

Akceptować propozycji ani zwracać się do stron zidentyfikowanych za pośrednictwem Witryny w celu nawiązania kontaktu, wykonywania usług, fakturowania lub otrzymywania płatności poza Witryną.

Fakturować lub raportować za pośrednictwem Witryny bądź w ramach rezygnacji przekazywać prośby o fakturowanie lub przekazanie płatności w wysokości niższej, niż rzeczywiście ustalona między Klientem i Tłumaczem.

Użytkownik zgadza się niezwłocznie informować Sworny.com, jeżeli inny podmiot próbuje w niedopuszczalny sposób nawiązać kontakt lub proponuje wykonanie lub odebranie płatności poza Witryną.

Licencja na korzystanie z witryny

W ramach niniejszej Umowy i pod warunkiem zgodności z jej postanowieniami Sworny.com przyznaje Użytkownikowi ograniczoną licencję na dostęp do i korzystanie z Witryny w celu zamawiania i korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Witryny i autoryzowanych poprzez Witrynę.

Użytkownikowi nie wolno wchodzić na Witrynę ani korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Witryny w jakikolwiek sposób, który stanowiłby formę konkurencji dla Sworny.com. Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, wykonywać publicznie, przygotowywać pochodnych prac w oparciu o, przekazywać dalej w formie postów ani w żaden inny sposób korzystać z jakiejkolwiek zawartości Witryny w dowolnym publicznym lub komercyjnym celu bez uprzedniej pisemnej zgody Sworny.com lub właściciela praw.

Użytkownikowi nie wolno używać jakiejkolwiek zawartości Witryny na jakiejkolwiek witrynie internetowej ani na komputerze będącym częścią sieci w celu innym, niż wyłącznie przeglądanie na własny użytek.

Łącza do Witryny nie mogą być tworzone w żaden sposób, który nie został dozwolony na piśmie przez Sworny.com. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób inżynierii wstecznej ani tworzenia interfejsu z jakąkolwiek częścią Witryny, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo.

Witryna, ani żadna część Witryny nie może być reprodukowana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana ani w żaden inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek komercyjnym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony przez Sworny.com.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność i gwarantuje, że publikując zawartość Użytkownika nie narusza tym samym jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym, bez ograniczeń, praw do własności intelektualnej, praw publicznych i prawa do prywatności.

W zakresie, w jakim publikowana przez Użytkownika zawartość może być chroniona prawami autorskimi, Użytkownik ponosi odpowiedzialność, gwarantuje i zobowiązuje się, że jest właścicielem wszystkim praw autorskich do zawartości Użytkownika, i że Sworny.com może korzystać z praw do zawartości Użytkownika, przekazanych przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności ani bez zobowiązania do płatności.

Użytkownik zachowuje swoje prawa do wszelkiej zawartości Użytkownika (własność intelektualna) publikowanej na Witrynie Sworny.com.

Sworny.com będzie używało lub ujawniało zawartość Użytkownika publikowaną na naszej Witrynie tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Użytkownikowi usług za pośrednictwem Witryny.

Baza danych Tłumaczy

Witryna zawiera bazę danych Tłumaczy. W bazie danych znajdują się informacje ze źródeł należących do stron trzecich, od samych Tłumaczy i od innych Członków. Sworny.com udostępnia tę bazę nieodpłatnie i nie potwierdza ani nie weryfikuje informacji w niej zawartych.

Niektóre zrzeczenia odpowiedzialności, ograniczenia i wyłączenia

Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za tworzenie i przechowywanie rejestrów biznesowych i za tworzenie ich kopii zapasowych. Niniejsza Umowa i jakakolwiek rejestracja w celu korzystania z Witryny nie jest jednoznaczna z nałożeniem odpowiedzialności na Sworny.com za przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych, utrzymywanie lub udzielanie dostępu do jakichkolwiek informacji lub danych z dowolnego okresu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności w ramach gwarancji

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ABY NIE POLEGAĆ NA WITRYNIE, USŁUGACH ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY ANI JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZAWARTYCH W WITRYNIE, BĄDŹ NA KONTYNUACJI WITRYNY. WITRYNA I USŁUGI ŚWIADCZONE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE „JAK SĄ”, WEDLE ICH DOSTĘPNOŚCI I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW (WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI NA ZDATNOŚĆ DO SPRZEDAŻY, DOKŁADNOŚĆ, PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA PRAW, WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z PRAWA LUB Z FORMY PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB UŻYTKOWANIA LUB OBROTU HANDLOWEGO). ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE DAJEMY JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNEJ JAK I DOROZUMIANEJ, CO DO JAKOŚCI, TOŻSAMOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI KTÓREJKOLWIEK ZE STRON TRZECICH, USŁUG TŁUMACZENIOWYCH LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI PUBLIKOWANYCH NA WITRYNIE PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ.

NIEKTÓRE PAŃSTWA I OBSZARY JURYSDYKCJI NIE DOPUSZCZAJĄ WSZYSTKICH POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, DLATEGO TEŻ ZAKRES – JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE – NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DLA OKREŚLONYCH UŻYTKOWNIKÓW. W PRZYPADKU SPORU MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I SWORNY.COM I/LUB NASZYMI PODMIOTAMI AFILIOWANYMI, ANI UŻYTKOWNIK, ANI SWORNY.COM LUB NASZE PODMIOTY AFILIOWANE, LUB NASI LICENCJODAWCY, LUB STRONY TRZECIE ŚWIADCZĄCE NASZE USŁUGI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, WTÓRNE, UBOCZNE STRATY BĄDŹ STRATY MORALNE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH LUB UTRATĘ DOBREJ WOLI, NAWET JEŻELI INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ZOSTANIE UPRZEDNIO PRZEKAZANA. JEŻELI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOSTANIE USTALONA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SWORNY.COM, NASZYCH PODMIOTÓW AFILIOWANYCH, NASZYCH LICENCJODAWCÓW LUB STRON TRZECICH ŚWIADCZĄCYCH NASZE USŁUGI WOBEC JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ŻĄDAŃ WYNIKAJĄCYCH Z LUB POZOSTAJĄCYCH W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY: (A) 2.500 USD; LUB (B) KWOTY RÓWNEJ OPŁACIE POBRANEJ PRZEZ SWORNY.COM W ODNIESIENIU DO UMÓW, KTÓRYCH UŻYTKOWNIK BYŁ STRONĄ, JAKO KLIENT LUB TŁUMACZ, W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY LICZĄC DO DATY ZŁOŻENIA ROSZCZENIA. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DLA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ UMOWY, BĄDŹ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W TYM ZANIEDBANIA), BEZPOŚREDNIA LUB INNEGO CHARAKTERU, NAWET JEŚLI INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH KOSZTÓW LUB SZKÓD ZOSTANIE PRZEKAZANA I NAWET JEŚLI OGRANICZONE ŚRODKI ZARADCZE WYMIENIONE NINIEJSZYM NIE SPEŁNIĄ SWOICH ZASADNICZYCH CELÓW.

NIEKTÓRE PAŃSTWA I OBSZARY JURYSDYKCJI NIE DOPUSZCZAJĄ WSZYSTKICH POWYŻSZYCH WYKLUCZEŃ I OGRANICZEŃ UBOCZNYCH I WTÓRNYCH SZKÓD, DLATEGO TEŻ ZAKRES – JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE – NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ I WYKLUCZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DLA OKREŚLONYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Poza uznaniem, że Sworny.com nie jest stroną jakiegokolwiek porozumienia między Klientem i Tłumaczem, Użytkownik niniejszym zwalnia Sworny.com, nasze podmioty afiliowane oraz naszych odnośnych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, prawników, agentów, podmioty zależne, podmioty joint venture, a także naszych i ich odnośnych następców i następców prawnych z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, żądania i szkody (rzeczywiste i wtórne) jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, znane i nieznane, wynikające z i w jakikolwiek sposób powiązane z jakimikolwiek sporami, które Użytkownik może mieć z innym Członkiem lub Gościem, bez względu na to czy spór ma charakter prawny czy kapitałowy.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, chronić przed roszczeniami i wynagradzać straty Sworny.com, naszym podmiotom afiliowanym oraz naszym odnośnym przedstawicielom, dyrektorom, pracownikom, prawnikom, agentom, podmiotom zależnym, podmiotom joint venture, a także naszym i ich odnośnym następcom i następcom prawnym (każda z takich stron jest „stroną uprawnioną do dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia strat”) z tytułu wszelkich i wszystkich strat, kosztów, wydatków, szkód lub innych zobowiązań (w tym, w rozsądnej wysokości, opłat i kosztów ponoszonych z tytułu korzystania z porad prawnych) ponoszonych przez stronę uprawnioną do dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia strat, wynikających z lub związanych z jakimkolwiek roszczeniem, dochodzeniem, pozwem, procesem, żądaniem lub działaniem strony trzeciej wobec strony uprawnionej do dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia strat w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem witryny.

Okres obowiązywania

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z pierwszą wizytą Użytkownika na Witrynie i pozostanie w mocy przez cały okres użytkowania Witryny przez Użytkownika.

ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE

JEŻELI SWORNY.COM ZAWIESI LUB USUNIE KONTO LUB ZLECENIE UŻYTKOWNIKA, SWORNY.COM MA PRAWO, ALE NIE JEST ZOBOWIĄZANE DO (1) POINFORMOWANIA INNYCH CZŁONKÓW ZAANGAŻOWANYCH W BIEŻĄCE ZLECENIA DANEGO UŻYTKOWNIKA O ZAWIESZENIU LUB USUNIĘCIU KONTA BĄDŹ ZLECENIA UŻYTKOWNIKA ORAZ DO (2) PRZEDSTAWIENIA IM PODSUMOWANIA POWODÓW ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA KONTA DANEGO UŻYTKOWNIKA.

Obowiązujące prawo i forum do rozstrzygania sporów

Użytkownik wyraża zgodę, aby niniejsza Umowa była regulowana przez federalną ustawę o postępowaniu arbitrażowym (ang. Federal Arbitration Act) i krajowe prawo obowiązujące w Polsce w miejscowości Kielce, BEZ WZGLĘDU NA KRAJ LUB STAN, Z KTÓREGO UŻYTKOWNIK POCHODZI LUB Z KTÓREGO UZYSKUJE DOSTĘP DO WITRYNY oraz bez względu na jakikolwiek przepis prawny, który może umożliwiać zastosowanie przepisów prawa obowiązujących w innej jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma niniejszym zastosowania i nie będzie stosowania do interpretacji warunków świadczenia usług zawartych w niniejszej Umowie.

Pozostałe warunki świadczenia usług

Nie zostanie uznane, że Sworny.com zmieniło lub uchyliło jakiekolwiek z naszych praw lub środków zaradczych na mocy niniejszej Umowy, chyba że zmiana lub uchylenie nastąpi na piśmie i zostanie potwierdzona podpisem autoryzowanego przedstawiciela Sworny.com. Żadne opóźnienie w skorzystaniu ani nieskorzystanie przez Sworny.com z przysługujących mu praw lub środków zaradczych nie wpływa negatywnie na nasze prawa ani nie może być interpretowane jako ich zrzeczenie się. Każdy całościowy lub częściowy przypadek skorzystania z prawa lub środka zaradczego nie wyklucza dalszego korzystania z jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych.

Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik nie może przenosić, przypisywać ani delegować swoich praw lub zobowiązań (w tym konta Użytkownika) jakiejkolwiek osobie bez uprzedniego, wyraźnego i pisemnego zezwolenia Sworny.com, a każda taka próba będzie uważana za nieważną.